Výročná správa 2012

Na stiahnutie:
Stiahnuť: vyrocna_sprava_nadacia_sanus_2012.pdf
Stiahnuť: priloha_vs_2012.pdf

Výročná správa za rok 2012

Obsah

1. Z historie nadácie
2. Ľudia v Nadácii Sanus
3. Prehľad činností
4. Prehľad príjmov
5. Prehľad o darcoch a prijatých daroch
6. Prehľad o poskytnutých daroch a ich použití
7. Prehľad o celkových výdavkoch
8. Prehľad o činosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
9. Zmeny vykonané v nadačnej listine
10. Audítorská správa a ročná účtovná závierka

1. Z histórie nadácie

Nadáciu SANUS založila koncom roka 2002 Asociácia súkromných lekárov a spoločnosť Medfin. Nadácia finančne a materiálne podporuje súkromných lekárov, svojich členov a ich zdravotnícke zariadenia, ateriálneho zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a najmä pri vykonávaní zdravotnej prevencie.

Nadácia získava prevažné peňažné dary od fyzických a právnických osôb prostredníctvom % dani z príjmu. V roku 2004 nadácia v spolupráci s firmou OLYMPUS SK a zamestnávateľmi zorganizovala pre ich zamestnancov úspešné semináre v oblasti prevencie nádorového ochorenia hrubého čreva konečníka. V roku 2006 založila poradenské centrum pre ľudí s ochorením na cukrovku. Štúdie zamerané na vzdelávanie diabetikov dokazujú, že opakovaným a systematickým vzdelávaním sa znižuje počet chronických komplikácií cukrovky. Dlhodobo dobre kompenzovaný jedinec sa môže začleniť do bežného životného a pracovného procesu prakticky bez obmedzenia. Ukázalo sa, že vytvorenie poradenského centra na vzdelávanie ľudí s ochorením na cukrovku má v súčasnosti svoje veľké opodstatnenia, čo dokazuje i stále sa zvyšujúca návštevnosť ľudí, ktorí potrebujú so svojou chorobou viesť plnohodnotný život.

2. Ludia v Nadácii Sanus

Správna rada nadácie

predseda správnej rady

Členovia

Dozorná rada nadácie

Správca nadácie

Projektový manažer

PhDr. Hanová Lujza

MUDr. Bajzík Lubor
MUDr. Francová Mária
MUDr. Kleinová Eva
MUDr. Lipták Dušan
MUDr. Mórová Eva, PhD.
MUDr. Ostróová Otília

MUDr. Miriam Šišuláková
Ing. Miroslava Langová
JUDr. Eva Červeňanská

Stella Dömötörová

Eva Szabóová

3. Prehľad činností za rok 2012

Ako aj v predchádzajúcich rokoch hlavnou činnosťou nadácie je práca programu Prevencia. Cieľom tohto programu je získavať podiel dane fyzických a právnických osôb pre rozvoj činnosti v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb na Slovensku. Príjmy z podielu prijatej dane v roku 2012 v porovnaní s minulým rokom opäť poklesli, čo je dôsledok zníženia podielu právnickych osôb z 2% na 1,5% a stále sa zhoršujúcej ekonomickej situácie na Slovensku. Napriek tomu sa však podarilo nadácii vyzbierať dostatok finančných prostriedkov, ktorými mohla pomôcť zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb, zabezpečiť dostatočné prístrojové a materiálové vybavenie do ambulancií, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovania zdravotnej a preventívnej starostlivosti na Slovensku a efektívne pokračovať vo svojej činnosti.

V roku 2012 nadácia naďalej pokračovala už v zabehnutej činnosti Poradenského centra pre diabetikov, ktoré založila už v roku 2006 v Bratislave. Jeho cieľom je informovať pacientov o novom prístupe v liečbe cukrovky na Slovensku. Centrum i naďalej podporuje prácu ošetrujúcich odborníkov, poskytuje priestor pre osvojenie si správnych návykov pacienta v liečbe cukrovky. Hlavným zámerom výučbových centier je docieliť u ľudí s cukrovkou trvalú zmenu životného štýlu.

Klienti majú možnosť navštevovať edukačné centrum v takých časových intervaloch, v akých im to vyhovuje. Poradenstvo sa realizuje prevažne formou individuálneho poradenstva, klienti majú takto príležitosť položiť svoje otázky, na ktoré pri ambulantných kontrolách nebol dostatočný časový priestor (opakované otázky, nácvik aplikačných pomôcok – inzulínové perá a správnej techniky používania glukomerov, dostáva dostatok informačného materiálu na preštudovanie).

Od diétnych sestier dostávajú klienti podrobné praktické rady prispôsobené k ich individuálnym potrebám a s prihliadaním na pridružené iné ochorenia. Tiež majú možnosť dostať vzorové jedálne lístky a dietetické rozpisy.

Narastá počet požiadaviek aj o skupinovú edukáciu formou prednášok, ktoré sú spojené s hromadným meraním glykémie prítomných. O takú formu prevencie nás požiadali obvodné úrady, ústavy sociálnych služieb a niektoré základné školy.

V priestoroch poradenského centra organizujeme stretnutia ľudí s cukrovkou na vzájomnú výmenu skúseností pri koordinovaní špecializovaných sestier.

Zástupcovia nadácie sa v priebehu roka zúčastňovali na rôznych výstavách a konferenciách, kde propagovali činnosť poradenského centra a snažili sa získať sponzorov, ktorí by podporili jeho ďalšie aktivity. Nadácia tiež stále aktívne spolupracuje s organizáciou Slovenského červeného kríža a so základnými organizáciami Zväzu diabetikov Slovenska.

V roku 2012 nadácia prvý krát organizovala podujatie DEŇ ZDRAVIA. Hlavným cielom projektu je umožniť ľuďom poznať svoje hodnoty: tlaku krvi, krvného cukru, krvného cholesterolu, percentuálne množstvo tuku v tele, BMI. Predstaviť možnosti klasického a alternatívneho spôsobu udržiavania zdravia a spôsob zdravého stravovania a pohybovej aktivity.

Základnou myšlienkou, je pomôcť širokej laickej verejnoti spoznať a uvedomiť si svoje nedostatky, nájsť časovo a cenovo prístupné možnosti udržiavania zdravia Zámerom dňa zdravia je presvedčiť ľudí, že aj malá zmena v životnom štýle môže urobiť veľké kladné zmeny v zdravotnom stave jedinca.

Keďže prvý ročník podujatia sa stretol s pozitívnym ohlasom nadácia plánuje v organizovaní podujatia DEŇ ZDRAVIA pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

4. Prehľad príjmov za rok 2012

Tržby pozostávajúce z príspevkov z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky od iných organizácií a FO
Úroky z banky v hodnote
Spolu príjmy
330 036,05 EUR
1 198,36 EUR
71,68 EUR
331 506,09 EUR

5. Prehľad o darcoch a prijatých daroch v roku 2012

Finančné dary:
Darca
MOGA s.r.o.
1. penzijná
KECSEY s.r.o.
JUDr. Tahovčák
Obec Okoč
TREATMENT s.r.o.
p. Bradova
p. Vassova Eva
Vajda Jozef
Čiastka daru v EUR
83,36 EUR
500,00 EUR
100,00 EUR
35,00 EUR
100,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
20,00 EUR
200,00 EUR
Spolu: 1138,36 EUR
Nefinančné dary

Nadácia v roku 2012 neobdržala žiadne nefinančné dary

Finančné dary

Nadácia v roku 2012 poskytla účelovo viazané finančné dary fyzickým a právnickym osobám vo výške 336 055,19 EUR na podporu podmienok skvalitňujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Podrobný rozpis je neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy.

Vecné dary

V roku 2012 neboli poskytnuté žiadne vecné dary.

7. Prehľad o celkových výdavkoch za rok 2012

Rozhodnutie správnej rady o výške rozpočtu na správu nadácie a jeho čerpaní za rok 2012
Náklady
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Prevádzka nadácie
Spotreba materiálu a poštovné
Odborné a externé služby
Náklady na telefón
Prenájom priestorov
Mzdové náklady
Bankové poplatky
Prieskum medialneho priestoru
Prenájom Istropolis za akciu deň Zdravia
Obch. vestník, právnik, sťah. kancelárie, IT, popl.
Odmena za výkon funkcie správcu
Odmena manažerovi nadácie
Náhrady výdavkov podľa Z.č.119/1992 Z.z.
Spolu
Príjem z vlastnej činnosti nadácie
Rezerva na nepredvídané okolnosti
Rozpočet v EUR
0,00
200,00625,00
4 500,00
1 000,00
4 000,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 550,00
2 850,00
900,00
18 825,00
0,00
2 600,00
21 425,00
Čerpanie v EUR
0,00
0,00480,15
5 422,41
863,86
4 516,13
821,03
163,35
900,00
581,18
577,84
4 050,00
2 370,00
817,24
21 563,19
560,00
0,00
21 003,19

Do položky „spotreba materiálu a poštovné“ sa započítali výdavky za kancelárske potreby (kancelársky papier, tonery do tlačiarne, obaly a šanony), poštovné, prevádzkové potreby (baterky do kalkulačky, kábel k PC), poplatok do Obchodného vestníka, náklady na reprezentačné (19,03 EUR)

Do položky „odborné a externé služby“ sa započítali výdavky za vedenie účtovníctva, správa audítora za schválenie výročnej správy za rok 2010, správa audítora za preverenie poskytnutia finančných prostriedkov z podielu dane „špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb“ povinných zverejniť podľa §50 ods.13 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, poplatok notárovi za registráciu nadácie, výdavky správcu nadácie spojené s výkonom funkcie, výdavky spojené so založením novej internetovej stránky nadácie, oprava tlačiarne po záručnej lehote.

Náklady na správu nadácie v EUR
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Náklady na spotrebu materiálu
reprezentačné
Poštovné
Odborné a externé služby
Účtovníctvo
Audit
Právnické a mediálne služby
Služby IT, notár a koľky, opravy
Prenájom priestorov na dobročinné akcie
Bankové poplatky
Cestovné náklady
Mzdové náklady manažéra nadácie
Mzdové náklady zamestnancov Poradenského centra
Nájomné za prenájom priestorov
Telefonne a internetové poplatky
Dane a poplatky
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Náklady za správu celkom:
0,00
153,05
43,95
327,101 934,40
2 540,00
1 800,00
588,41
581,18
163,35
817,24
2 370,00
812,00
4 516,13
863,86
28,50
8,43
17 547,06
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie

V roku 2012 bola správcovi nadácie vyplatená odmena za výkon funkcie vo výške 4 050,00 EUR.

Nadácia darovala v roku 2012 peňažné dary v celkovej hodnote 336 055,19 EUR.

8. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov

Nadácia v roku 2012 nevytvorila Nadačný fond.

9. Zmeny vykonané v Nadačnej listine

V roku 2012 neboli v Nadačnej listine vykonané žiadne zmeny.

10. Príloha: Audítorská správa a ročná účtovná závierka

Stiahnuť: priloha_vs_2012.pdf

Výročnú správu schválila Správna rada nadácie dňa 14.05.2013.

Stella Dömötörová
správca nadácie