Výročná správa 2014

Na stiahnutie:
Stiahnúť: vyrocna_sprava_nadacia_sanus_2014.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2014


Obsah:
1. Z historie nadácie
2. Ľudia v Nadácii Sanus
3. Prehľad činností
4. Prehľad príjmov
5. Prehľad o darcoch a prijatých daroch
6. Prehľad o poskytnutých daroch a ich použití
7. Prehľad o celkových výdavkoch
8. Prehľad o činosti nadačných fondov spolu s prehľadom o
prostriedkoch nadačných fondov
9. Zmeny vykonané v nadačnej listine
10.Audítorská správa a ročná účtovná závierka

1. Z histórie nadácie
Nadáciu SANUS založila koncom roka 2002 Asociácia súkromných lekárov a spoločnosť Medfin. Nadácia finančne a materiálne podporuje súkromných lekárov, svojich členov a ich zdravotnícke zariadenia, materiálneho zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a najmä pri vykonávaní zdravotnej prevencie. Nadácia získava prevažné peňažné dary od fyzických a právnických osôb prostredníctvom % dani z príjmu. V roku 2004 nadácia v spolupráci s firmou OLYMPUS SK a zamestnávateľmi zorganizovala pre ich zamestnancov úspešné semináre v oblasti prevencie nádorového ochorenia hrubého čreva konečníka. V roku 2006 založila poradenské centrum pre ľudí s ochorením na cukrovku. Štúdie zamerané na vzdelávanie diabetikov dokazujú, že opakovaným a systematickým vzdelávaním sa znižuje počet chronických komplikácií cukrovky. Dlhodobo dobre kompenzovaný jedinec sa môže začleniť do bežného životného a pracovného procesu prakticky bez obmedzenia. Ukázalo sa, že vytvorenie poradenského centra na vzdelávanie ľudí s ochorením na cukrovku má v súčasnosti svoje veľké opodstatnenia, čo dokazuje i stále sa zvyšujúca návštevnosť ľudí, ktorí potrebujú so svojou chorobou viesť plnohodnotný život.

2. Ľudia v Nadácii Sanus


Správna rada nadácie


predseda Správnej rady
PhDr. Hanová Lujza

členovia
MUDr. Bajzík Lubor
MUDr. Francová Mária
MUDr. Kleinová Eva
MUDr. Lipták Dušan
MUDr. Mórová Eva, PhD.
MUDr. Ostróová Otília

Dozorná rada nadácie
JUDr. Eva Červeňanská

správca nadácie
Stella Dömötörová

projektový manažer
Eva Szabóová

3. Prehľad činností za rok 2014
Ako aj v predchádzajúcich rokoch hlavnou činnosťou nadácie je práca program Prevencia. Cieľom tohto programu je získavať podiel dane fyzických a právnických osôb pre rozvoj činnosti v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb na Slovensku. Príjmy z podielu prijatej dane v roku 2014 v porovnaní s minulým rokom opäť mierne poklesli, čo je dôsledok daňovej asignácie – zníženia podielu právnickych osôb z 2% na 1,5% a nepriaznivej ekonomickej situácie na Slovensku. Napriek tomu sa však podarilo nadácii vyzbierať dostatok finančných prostriedkov, ktorými mohla pomôcť zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb, zabezpečiť dostatočné prístrojové a materiálové vybavenie do ambulancií, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovania zdravotnej a preventívnej starostlivosti na Slovensku a efektívne pokračovať vo svojej činnosti. V roku 2014 nadácia naďalej pokračovala už v zabehnutej činnosti Poradenského centra pre diabetikov, ktoré založila už v roku 2006 v Bratislave. Jeho cieľom je informovať pacientov o novom prístupe v liečbe cukrovky na Slovensku. Centrum I naďalej podporuje prácu ošetrujúcich odborníkov, poskytuje priestor pre osvojenie si správnych návykov pacienta v liečbe cukrovky. Hlavným zámerom výučbových centier je docieliť u ľudí s cukrovkou trvalú zmenu životného štýlu. Klienti majú možnosť navštevovať edukačné centrum v takých časových intervaloch, v akých im to vyhovuje. Poradenstvo sa realizuje prevažne formou individuálneho poradenstva, klienti majú takto príležitosť položiť svoje otázky, na ktoré pri ambulantných kontrolách nebol dostatočný časový priestor (opakované otázky, nácvik aplikačných pomôcok – inzulínové perá a správnej techniky používania glukomerov, dostáva dostatok informačného materiálu na preštudovanie).
Od diétnych sestier dostávajú klienti podrobné praktické rady prispôsobené k ich individuálnym potrebám a s prihliadaním na pridružené iné ochorenia. Tiež majú možnosť dostať vzorové jedálne lístky a dietetické rozpisy.
Narastá počet požiadaviek aj o skupinovú edukáciu formou prednášok, ktoré sú spojené s hromadným meraním glykémie prítomných. O takú formu prevencie nás požiadali obvodné daňové úrady, ústavy sociálnych služieb a niektoré základné školy.

V priestoroch poradenského centra organizujeme stretnutia ľudí s cukrovkou na vzájomnú výmenu skúseností pri koordinovaní špecializovaných sestier. Zástupcovia nadácie sa v priebehu roka zúčastňovali na rôznych výstavách a konferenciách, kde propagovali činnosť poradenského centra a snažili sa získať sponzorov, ktorí by podporili jeho ďalšie aktivity. Nadácia tiež stále aktívne spolupracuje s organizáciou Slovenského červeného kríža a so základnými organizáciami Zväzu diabetikov Slovenska.
V roku 2014 nadácia pokračovala v podujatí DEŇ ZDRAVIA, ktorý prvý krát organizovala v roku 2012. Vzhľadom na časové možnosti vystavovatelov a spontorov sa tretí ročník konal až začiatkom roku 2015. Hlavným cielom projektu je umožniť ľuďom poznať svoje hodnoty: tlaku krvi, krvného cukru, krvného cholesterolu, percentuálne množstvo tuku v tele, BMI. Predstaviť možnosti klasického a alternatívneho spôsobu udržiavania zdravia a spôsob zdravého stravovania a pohybovej activity Základnou myšlienkou, je pomôcť širokej laickej verejnoti spoznať a uvedomiť si svoje nedostatky, nájsť časovo a cenovo prístupné možnosti udržiavania zdravia Zámerom dňa zdravia je presvedčiť ľudí, že aj malá zmena v životnom štýle môže urobiť veľké kladné zmeny v zdravotnom stave jedinca.

4. Prehľad príjmov za rok 2014

Tržby pozostávajúce z príspevkov z podielu zaplatenej dane 288 301,09 EUR
Iné príjmy 15 363,61 EUR
Prijaté príspevky od iných organizácií a FO, iné príspevky 187,00 EUR
Úroky z banky v hodnote 13,81 EUR
Tržby z vlastnej činnosti nadácie 1 000,00 EUR
Spolu príjmy 304 865,51 EUR

5. Prehľad o darcoch a prijatých daroch v roku 2014


Finančné dary:

 

Darca Čiastka daru v EUR
MOGA s.r.o. 147,00 EUR
Autosport Szilagi 20,00 EUR
Šrotservis, s.r.o. 20,00 EUR

Spolu : 187,00 EUR


Nefinančné dary
Nadácia v roku 2014 neobdržala žiadne nefinančné dary

6. Prehľad o poskytnutých daroch a ich použití v roku 2014

Finančné dary:
Nadácia v roku 2014 poskytla účelovo viazané finančné dary fyzickým a právnickym osobám vo výške 288 301,09 EUR na podporu podmienok skvalitňujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V roku 2014 boli poskytnuté ešte finančné dary nevyplatené v roku 2013 z P-2013.
Podrobný rozpis je neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy.

Vecné dary:
V roku 2014 neboli poskytnuté žiadne vecné dary.

7. Prehľad o celkových výdavkoch za rok 2014


Rozhodnutie správnej rady o výške rozpočtu na správu nadácie a jeho
čerpaní za rok 2014

Náklady Rozpočet v EUR Čerpanie v EUR
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 0,00
Propagácia verejnoprospešného účelu
nadácie
200,00 0,00
Prevádzka nadácie
Spotreba materiálu
Poštovné (v rozpočte spolu)
800,00 504,33

628,90

Účtovníctvo 1 950,00 1 872,00
Audit 2 600,00 2 520,00
IT 250,00 150,00
notár, obchodný vestník 100,00 58,51
bankové poplatky 220,00 206,50
iné nešpecifikované okolnosti 1 000,00 210,00
Náklady na telefón 600,00 335,85
Prenájom priestorov 4 000,00 3 588,74
Mzdové náklady 1 200,00 503,16
Prenájom Istropolis za akciu deň Zdravia    
Modernizácia počítačového vybavenia 1 500,00 595,51
Aktualizácia webovej stránky 1 000,00 240,00
Odmena za výkon funkcie správcu 3 550,00 3 549,00
Náhrady výdavkov podľa Z.č.119/1992 Z.z. 600,00 0,00
Spolu 20 070,00 15 462,50
Príjem z vlastnej činnosti nadácie    
Daň z príjmu PO   220,00
Zrážková daň   2,51
20 070,00 15 685,01

Do položky „spotreba materiálu“ sa započítali naviac výdavky správcu nadácie za spotrebu nafty, pri používaní osobného automobilu a súkromných kancelárskych prostriedkov pre potreby nadácie vo výške 300 EUR za rok, suma 210,00 EUR je sťahovanie nadácie Poštovné – vysoká položka, nakoľko bolo potrebné neustále urgovať a upozorňovať mnohých poskytovateľov ZS – prijímateľov finančných darov, že si nesplnili povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a aby si doplnili údaje a mohli im byť poskytnuté finančné prostriedky. Rozpočet za rok 2014 nebol prekročený, nadácia vynaložila maximálne úsilie a ušetrila 4 384,99 EUR pre ďalšie verejno prospečné účely podľa rozhodnutia Správnej rady.

Náklady na správu nadácie v EUR:

 

 

Služby IT, notár a kolky, opravy,
Bankové poplatky
 

1 254,02
206,50

Cestovné náklady 0,00
Mzdové náklady manažéra nadácie  

500,00

Mzdové náklady zamestnancov Poradenského
centra a manažéra nadácie
420,00
Nájomné za prenájom priestorov  

3 588,74

Telefonne a internetové poplatky  

335,85

Dane a poplatky 222,51
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie  

83,16

Náklady za správu celkom: 12 136,01

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
V roku 2014 bola správcovi nadácie vyplatená odmena za výkon funkcie vo výške
3 549,00 EUR.

Nadácia darovala v roku 2014 peňažné dary v celkovej hodnote
288 301,09 EUR.


8. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov
Nadácia v roku 2014 nevytvorila Nadačný fond.

9. Zmeny vykonané v Nadačnej listine
V roku 2014 neboli v Nadačnej listine vykonané žiadne zmeny.

10. Príloha: Audítorská správa a ročná účtovná závierka
Výročnú správu schválila Správna rada nadácie dňa ……………………………………

Stella Dömötörová
Správca nadácie