Výročná správa 2013

Na stiahnutie:
Stiahnuť: vyrocna_sprava_nadacia_sanus_2013.pdf

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2013

Obsah:
1. Z historie nadácie
2. Ľudia v Nadácii Sanus
3. Prehľad činností
4. Prehľad príjmov
5. Prehľad o darcoch a prijatých daroch
6. Prehľad o poskytnutých daroch a ich použití
7. Prehľad o celkových výdavkoch
8. Prehľad o činosti nadačných fondov spolu s prehľadom o
prostriedkoch nadačných fondov
9. Zmeny vykonané v nadačnej listine
10.Audítorská správa a ročná účtovná závierka

Z histórie nadácie
Nadáciu SANUS založila koncom roka 2002 Asociácia súkromných lekárov
a spoločnosť Medfin. Nadácia finančne a materiálne podporuje súkromných lekárov,
svojich členov a ich zdravotnícke zariadenia, materiálneho zabezpečenia
poskytovania zdravotnej starostlivosti a najmä pri vykonávaní zdravotnej prevencie.
Nadácia získava prevažné peňažné dary od fyzických a právnických osôb
prostredníctvom % dani z príjmu. V roku 2004 nadácia v spolupráci s firmou
OLYMPUS SK a zamestnávateľmi zorganizovala pre ich zamestnancov úspešné
semináre v oblasti prevencie nádorového ochorenia hrubého čreva konečníka.
V roku 2006 založila poradenské centrum pre ľudí s ochorením na cukrovku. Štúdie
zamerané na vzdelávanie diabetikov dokazujú, že opakovaným a systematickým
vzdelávaním sa znižuje počet chronických komplikácií cukrovky. Dlhodobo dobre
kompenzovaný jedinec sa môže začleniť do bežného životného a pracovného procesu
prakticky bez obmedzenia. Ukázalo sa, že vytvorenie poradenského centra na
vzdelávanie ľudí s ochorením na cukrovku má v súčasnosti svoje veľké
opodstatnenia, čo dokazuje i stále sa zvyšujúca návštevnosť ľudí, ktorí potrebujú so
svojou chorobou viesť plnohodnotný život.

2. Ľudia v Nadácii Sanus


Správna rada nadácie


predseda Správnej rady
PhDr. Hanová Lujza

členovia
MUDr. Bajzík Lubor
MUDr. Francová Mária
MUDr. Kleinová Eva
MUDr. Lipták Dušan
MUDr. Mórová Eva, PhD.
MUDr. Ostróová Otília

Dozorná rada nadácie
JUDr. Eva Červeňanská

správca nadácie
Stella Dömötörová

projektový manažer
Eva Szabóová

3. Prehľad činností za rok 2013
Ako aj v predchádzajúcich rokoch hlavnou činnosťou nadácie je práca programu
Prevencia. Cieľom tohto programu je získavať podiel dane fyzických a právnických
osôb pre rozvoj činnosti v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb na Slovensku.
Príjmy z podielu prijatej dane v roku 2013 v porovnaní s minulým rokom opäť
poklesli, čo je dôsledok daňovej asignácie – zníženia podielu právnických osôb z 2%
na 1,5% a nepriaznivej ekonomickej situácie na Slovensku. Napriek tomu sa však
podarilo nadácii vyzbierať dostatok finančných prostriedkov, ktorými mohla pomôcť
zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb, zabezpečiť dostatočné
prístrojové a materiálové vybavenie do ambulancií, ktoré zvyšujú kvalitu
poskytovania zdravotnej a preventívnej starostlivosti na Slovensku a efektívne
pokračovať vo svojej činnosti.
V roku 2013 nadácia naďalej pokračovala už v zabehnutej činnosti Poradenského
centra pre diabetikov, ktoré založila už v roku 2006 v Bratislave. Jeho cieľom je
informovať pacientov o novom prístupe v liečbe cukrovky na Slovensku. Centrum i
naďalej podporuje prácu ošetrujúcich odborníkov, poskytuje priestor pre osvojenie si
správnych návykov pacienta v liečbe cukrovky. Hlavným zámerom výučbových
centier je docieliť u ľudí s cukrovkou trvalú zmenu životného štýlu.
Klienti majú možnosť navštevovať edukačné centrum v takých časových intervaloch,
v akých im to vyhovuje. Poradenstvo sa realizuje prevažne formou individuálneho
poradenstva, klienti majú takto príležitosť položiť svoje otázky, na ktoré pri
ambulantných kontrolách nebol dostatočný časový priestor (opakované otázky,
nácvik aplikačných pomôcok – inzulínové perá a správnej techniky používania
glukomerov, dostáva dostatok informačného materiálu na preštudovanie).
Od diétnych sestier dostávajú klienti podrobné praktické rady prispôsobené k ich
individuálnym potrebám a s prihliadaním na pridružené iné ochorenia. Tiež majú
možnosť dostať vzorové jedálne lístky a dietetické rozpisy.
Narastá počet požiadaviek aj o skupinovú edukáciu formou prednášok, ktoré sú
spojené s hromadným meraním glykémie prítomných. O takú formu prevencie nás
požiadali obvodné daňové úrady, ústavy sociálnych služieb a niektoré základné školy.
V priestoroch poradenského centra organizujeme stretnutia ľudí s cukrovkou na
vzájomnú výmenu skúseností pri koordinovaní špecializovaných sestier.
Zástupcovia nadácie sa v priebehu roka zúčastňovali na rôznych výstavách
a konferenciách, kde propagovali činnosť poradenského centra a snažili sa získať
sponzorov, ktorí by podporili jeho ďalšie aktivity. Nadácia tiež stále aktívne
spolupracuje s organizáciou Slovenského červeného kríža a so základnými
organizáciami Zväzu diabetikov Slovenska.
V roku 2013 nadácia pokračovala v podujatí DEŇ ZDRAVIA, ktorý prvý krát
organizovala v roku 2012. Záujem o účasť na tomto podujatí prejavila nielen laická
verejnosť, ktorá sa v druhom ročníku zvýšila, ale aj počet vystavovateľov
a sponzorov je vyšší.
Hlavným cieľom projektu je umožniť ľuďom poznať svoje hodnoty: tlaku krvi,
krvného cukru, krvného cholesterolu, percentuálne množstvo tuku v tele, BMI.
Predstaviť možnosti klasického a alternatívneho spôsobu udržiavania zdravia a
spôsob zdravého stravovania a pohybovej aktivity
Základnou myšlienkou, je pomôcť širokej laickej verejnosti spoznať a uvedomiť si
svoje nedostatky, nájsť časovo a cenovo prístupné možnosti udržiavania zdravia
Zámerom dňa zdravia je presvedčiť ľudí, že aj malá zmena v životnom štýle môže
urobiť veľké kladné zmeny v zdravotnom stave jedinca.

4. Prehľad príjmov za rok 2013
Tržby pozostávajúce z príspevkov z podielu zaplatenej dane 292 277,75 EUR
Prijaté príspevky od iných organizácií a FO, iné príspevky 16 666,46 EUR
Úroky z banky v hodnote 15,75 EUR
Tržby z vlastnej činnosti nadácie 1 055,00 EUR

Spolu príjmy 310 014,96 EUR

5. Prehľad o darcoch a prijatých daroch v roku 2013
Finančné dary:

Darca Čiastka daru v EUR
MOGA s.r.o. 94,51 EUR
p. Miková 30,00 EUR

Spolu : 124,51 EUR


Nefinančné dary
Nadácia v roku 2013 neobdržala žiadne nefinančné dary

6. Prehľad o poskytnutých daroch a ich použití v roku 2013

Finančné dary:
Nadácia v roku 2013 poskytla účelovo viazané finančné dary fyzickým a právnickým
osobám vo výške 292 277,75 EUR na podporu podmienok skvalitňujúcich
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V roku 2013 boli poskytnuté ešte finančné
dary nevyplatené v roku 2012 z P-2012.
Podrobný rozpis je neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy.

Vecné dary:
V roku 2013 neboli poskytnuté žiadne vecné dary.

7. Prehľad o celkových výdavkoch za rok 2013


Rozhodnutie správnej rady o výške rozpočtu na správu nadácie a jeho
čerpaní za rok 2013

 

Náklady Rozpočet
v EUR
Čerpanie v
EUR
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 0,00
Propagácia verejnoprospešného účelu

nadácie

200,00 0,00

 

Prevádzka nadácie
Spotreba materiálu a poštovné
Odborné a externé služby
-účtovníctvo a audit
– IT
– notár, obchodný vestník
– bankové poplatky
– rezerva na nepredvídané okolnosti
Náklady na telefón
Prenájom priestorov
Mzdové náklady
Prenájom Istropolis za akciu deň Zdravia
 

600,00

4 400,00
250,00
150,00
200,00
1 000,00
700,00
4 000,00
1 200,00

 

958,89

4 376,40
300,00
72,01
182,10
0,00
497,31
3 957,84
503,16

366,00

Odmena za výkon funkcie správcu 3 550,00 3 550,00
Odmena manažerovi nadácie 1 000,00 500,00
Náhrady výdavkov podľa Z.č.119/1992
Z.z.
1000,00 98,84
Spolu 18 250,00 15 362,55
Príjem z vlastnej činnosti nadácie -1 055,00
Rezerva na ostané nepredvídané
okolnosti
Daň z príjmu PO
Zrážková daň
2 600,00 0

153,59
2,90

20 850,00 14 464,04

Do položky „spotreba materiálu a poštovné“ sa započítali naviac výdavky správcu
nadácie za spotrebu nafty, pri používaní osobného automobilu a súkromných
kancelárskych prostriedkov pre potreby nadácie vo výške 300 EUR za rok, ktoré sa
rozpočtovali v položke „náhrady výdavkov“ občerstvenie na správnej rade, výroba
nových pečiatok potrebných pri zmene adresy,
Služby za IT boli prekročené o 50 EUR, nakoľko sa v roku 2013 účtovali aj náklady za
rok 2012, ktoré neboli vlani zaúčtované.
Sumu za prenájom priestorov v Istropolise nadácia hradila z úhrady
odberateľských faktúr spoločnostiam Novo Nordis Slovakia, Roche Slovensko, s.r.o.
Johnson & Johnson, Lorex Medical s.r.o., Abott, Bio G, Tamás Buzgo, A.Import.SK
s.r.o. vo výške 1055,00 EUR uhradených v roku 2013 (zvyšných 125,00 EUR bolo
uhradených v roku 2014).

Rozpočet za rok 2013 nebol prekročený, nadácia vynaložila maximálne úsilie
a ušetrila 6 385,96 EUR pre ďalšie verejno prospečné účely podľa rozhodnutia
Správnej rady.

Náklady na správu nadácie v EUR:

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 0,00
Náklady na spotrebu materiálu
reprezentačné
639,30

21,84

Poštovné 297,75
Odborné a externé služby
Účtovníctvo
Audit
Služby IT, notár a kolky, opravy,
1 856,40

2 520,00

372,01

 

Prenájom priestorov na dobročinné akcie nadácie
Bankové poplatky
366,00

182,10

Cestovné náklady 98,84
Mzdové náklady manažéra nadácie 500,00
Mzdové náklady zamestnancov Poradenského
centra
420,00
Nájomné za prenájom priestorov 3 957,84
Telefonne a internetové poplatky 497,31
Dane a poplatky 156,49
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 83,16
Náklady za správu celkom: 11 969,04

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
V roku 2013 bola správcovi nadácie vyplatená odmena za výkon funkcie vo výške
3 550,00 EUR.

Nadácia darovala v roku 2013 peňažné dary v celkovej hodnote
292 277,75 EUR.

8. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov
Nadácia v roku 2013 nevytvorila Nadačný fond.

9. Zmeny vykonané v Nadačnej listine
V roku 2013 neboli v Nadačnej listine vykonané žiadne zmeny

10. Príloha: Audítorská správa a ročná účtovná závierka
Výročnú správu schválila Správna rada nadácie dňa 12.05.2014.

Stella Dömötörová
Správca nadácie

Stiahnúť: vyrocna_sprava_nadacia_sanus_2013.pdf