Prevencia 2020

AKTUÁLNA INFORMÁCIA Z FINANČNEJ SPRÁVY

Vzhľadom na situáciu s eskaláciou pandémiou COVID-19 Finančná správa posunula posielanie príspevkov z podielu dane do 28. 2. 2021. T.j. termín kedy daňové úrady pošlú na nadáciu finančné prostriedky, ktoré poukázali darcovia v rámci projektu Prevencia 2020.

Po tomto termíne, ak sa zo strany Finančnej správy už nebude nič meniť, nadácia pristúpi k administratívnym a kontrolným úkonom projektu Prevencia-2020, pripraví a odošle  zmluvy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Po obdržaní podpísanej zmluvy budú poskytovateľovi zaslané finančné prostriedky.


 

SANUS, nadácia preventívnej medicíny pripravila aj v roku 2020 program pod názvom PREVENCIA 2020, v ktorom majú členovia ASL SR možnosť získať % podielu zaplatenej dane od zamestnancov, fyzických a právnických osôb – vašich klientov, pre vaše zdravotnícke zariadenie.

Program P-2020 je výlučne pre členov ASL SR, ktorí majú uhradené členské poplatky na rok 2020.
Postup pre lekára:
Obsah obálky:

1 ks identifikačnej kartičkypoukážky (každú kartičku označíte, poukážky daňovníci nedávajú potvrdzovať na daňovom úrade slúžia nadácii pre identifikáciu Vás a Vašich platieb z daňových úradov). Chýbajúce kartičky si môžete prefotiť, prípadne nahradiť zoznamom, v ktorom budú uvedené potrebné náležitosti (daňový úrad, na ktorý boli finančné prostriedky poukázané a poukázanú sumu), v hlavičke zoznamu bude uvedené meno poskytovateľa, IČO, DIČ, sídlo a bankové spojenie.

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – vzor
  • Postup pre vašich klientov – darcov ( odporúčame umiestniť na frekventovanom mieste –nástenka pred ambulanciou).
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu danePostup pre vašich klientov, ktorí sami podávajú daňové priznanie

a) odovzdáte im poukážku, na ktorú si doplníte do predtlačenej kolónky vaše IČO a DIČ. meno a adresu (pečiatku lekára), príp. požiadate, aby Vám do 15.8.2020 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS,

b) daňovník vypíše do poukážky sumu (príslušné %) zo zaplatenej dane a daňový úrad, na ktorý poslal svoje daňové priznanie a vyplnenú poukážku vráti do vašej ambulancie,

c) poučíte daňovníka, že Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov je súčasťou daňového priznania, v ktorom je potrebné, aby daňovník vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne:

IČO: 31818587, Obchodné meno: SANUS, nadácia preventívnej medicíny, sídlo: ulica: Závadská, číslo 20, PSČ: 831 06, obec: Bratislava. Samozrejme v prvej kolónke daňovník vyplní príslušné % zo zaplatenej dane.

Postup pre vašich klientov – zamestnancov, ktorým zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti spracuje zamestnávateľ

a)  odovzdáte im kartičku, príp. požiadate, aby Vám do 15.8.2020 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS

b)  odovzdáte im Vyhlásenie (pre ostatných si vzor prefotíte), Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti im vypracuje a potvrdí zamestnávateľ, ktorý mu robil ročné zúčtovanie dane

c)  poučíte fyzickú osobu – aby vyplnené Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdal

vyplnené tlačivá miestne správcovi dane najneskôr do 30.04.2020.

Nadácia, po doručení vyplnených poukážok od Vás najneskôr do 31.08.2020 a darovaných peňazí, ktoré zasielajú daňové úrady, uzatvorí s Vami, ktorí ste sa do programu zapojili, Zmluvy o podpore zdravotnej starostlivosti. Podľa tejto zmluvy dostanete od nadácie peniaze poukázané jeho klientmi. (5% sumy ostáva nadácii na administratívne účely).

Podmienkou je účelové použitie peňazí na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ich zdokladovanie.
Po skúsenostiach najmä z minulého roku, zdôrazňujeme skutočnosť, že ide o dary kde obdarovaní, ale aj nadácia musia preukázať splnenie účelovosti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nadácia je povinná preukázať audítorom a dohliadajúcim štátnym orgánom, že poukázané % dane použila na podporu zdravotnej starostlivosti a zdravotnej prevencie a tieto im nemohli byť preplatené zdravotnou poisťovňou. V prípade, že obdarovaný nebude vedieť splnenie účelu preukázať, poskytnutie daru nebude možné. Preukázanie účelovosti P-2019 je potrebné poslať na nadáciu najneskôr do 31.10.2020.
Veríme, že spoločne s Vami a Vašimi klientmi sa nám podarí čo najúspešnejšie zrealizovať náš zámer.

Na stiahnutie:

Informácie pre lekára 2020

Postup pre pacientov 2020

Potvrdenie o zaplatení dane 2019

Vyhlásenie o poukázaní dane 2019