Prevencia 2022

SANUS, nadácia preventívnej medicíny  spúšťa projekt PREVENCIA 2022, v ktorom majú členovia Asociácie súkromných lekárov SR možnosť získať % podielu zaplatenej dane od zamestnancov, fyzických a právnických osôb.

Program P-2022 môžu čerpať len členovia ASL SR, ktorí majú uhradené členské poplatky na rok 2022.

AKO POSTUPOVAŤ

Postup pre lekára

Vzhľadom na situáciu a aby sme Vás čo najviac odbremenili od administratívy už nie je nutné zasielať kartičky. Tie stačí jednoducho nahradiť zoznamom, v ktorom uvediete poukázanú sumu a daňový úrad, na ktorý bola poukázaná a v hlavičke zoznamu uvediete svoje údaje : Meno a sídlo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, IČO, DIČ a bankové spojenie. Tieto informácie môžete nám zaslať aj mailom na našu adresu : sanus.nadacia@gmail.com

Obsah obálky:

  • Postup pre vašich klientov – darcov ( odporúčame umiestniť na frekventovanom mieste – nástenka pred ambulanciou)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – vzor
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu dane – vzor

 

Postup pre vašich klientov, ktorí sami podávajú daňové priznanie

  1. Požiadate svojich klientov/darcov, aby Vám do 30.9.2022 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS,
  2. Poučíte daňovníka, že Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov je súčasťou daňového priznania, v ktorom je potrebné, aby daňovník vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne:
    IČO: 31818587, Obchodné meno: SANUS, nadácia preventívnej medicíny, sídlo: ulica: Nevädzova, číslo 5, PSČ: 821 01, obec: Bratislava. Samozrejme v prvej kolónke daňovník vyplní príslušné % zo zaplatenej dane.

 

Postup pre vašich klientov – zamestnancov, ktorým zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti spracuje zamestnávateľ

  1. Požiadate ich, aby Vám do 30.9.2022 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS
  2. odovzdáte im Vyhlásenie (pre ostatných si vzor prefotíte), Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti im vypracuje a potvrdí zamestnávateľ, ktorý mu robil ročné zúčtovanie dane
  3. poučíte fyzickú osobu – aby vyplnené Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdal vyplnené tlačivá miestne správcovi dane najneskôr do 30.04.2022

 

Nadácia, po doručení údajov o poskytnutých príspevkov od Vás, ktoré je potrebné zaslať   najneskôr do 31.12.2022  a darovaných peňazí, ktoré zasielajú daňové úrady, uzatvorí s Vami, ktorí ste sa  do programu zapojili,  Zmluvu o podpore zdravotnej starostlivosti. Podľa tejto zmluvy dostanete od nadácie peniaze poukázané jeho klientmi. (5% sumy ostáva nadácii na administratívne účely).

Príspevky, ktoré si uplatníte po termíne 31.12.2022 nebudú uznané.
Podmienkou je účelové použitie peňazí na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ich zdokladovanie.

Po skúsenostiach najmä z minulého roku, zdôrazňujeme skutočnosť, že ide o dary kde obdarovaní, ale aj nadácia musia preukázať splnenie účelovosti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nadácia je povinná preukázať audítorom a dohliadajúcim štátnym orgánom, že poukázané % dane použila na podporu zdravotnej starostlivosti a zdravotnej prevencie a tieto im nemohli byť preplatené zdravotnou poisťovňou. V prípade, že obdarovaný nebude vedieť splnenie účelu preukázať,  poskytnutie daru nebude možné. Preukázanie účelovosti P-2021 je potrebné poslať na nadáciu najneskôr do 31.11.2022, čo je i podmienkou na vyplatenie príspevkov k P-2022.

Veríme, že spoločne s Vami a Vašimi klientmi sa nám podarí čo najúspešnejšie  zrealizovať náš zámer.

Na stiahnutie:

Vyhlásenie

Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia

Potvrdenie o uhradení dane