Prevencia 2023

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

SANUS, nadácia preventívnej medicíny opäť i v roku 2023 pripravila zaujímavý program pod názvom PREVENCIA 2023, v ktorom majú členovia Asociácie súkromných lekárov SR možnosť získať % podielu zaplatenej dane od zamestnancov, fyzických a právnických osôb – vašich klientov, pre vaše zdravotnícke zariadenie.

Program P-2023 je výlučne  pre členov ASL SR, ktorí majú uhradené členské poplatky na rok 2023 .

Postup pre lekára

Vzhľadom na situáciu a aby sme Vás čo najviac odbremenili od administratívy už nie je nutné zasielať kartičky. Tie stačí jednoducho nahradiť zoznamom, v ktorom uvediete poukázanú sumu a daňový úrad, na ktorý bola poukázaná a v hlavičke zoznamu uvediete svoje údaje : Meno a sídlo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, IČO, DIČ a bankové spojenie. Tieto informácie môžete nám zaslať aj e-mailom na našu adresu : sanus.nadacia@gmail.com

Tlačivá (viď nižšie):

  • Postup pre vašich klientov – darcov ( odporúčame umiestniť napr. na nástenke pred ambulanciou)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – vzor
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu dane – vzor

 

Postup pre vašich klientov, ktorí sami podávajú daňové priznanie

a) požiadate svojich klientov/darcov, aby Vám do septembra 2023 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý daňový úrad bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS,

b) poučíte daňovníka, že Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov je súčasťou daňového priznania, v ktorom je potrebné, aby daňovník vyplnil údaje o prijímateľovi nasledovne: IČO: 31818587, Obchodné meno: SANUS, nadácia preventívnej medicíny, sídlo: ulica: Nevädzova, číslo 5, PSČ: 821 01, obec: Bratislava. Samozrejme v prvej kolónke daňovník vyplní príslušné % zo zaplatenej dane.

Postup pre vašich klientov – zamestnancov, ktorým zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti spracuje zamestnávateľ

a) požiadate ich, aby Vám do septembra 2023 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý daňový úrad bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS,

b) odovzdáte im Vyhlásenie (pre ostatných si vzor prefotíte), Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti im vypracuje a potvrdí zamestnávateľ, ktorý mu robil ročné zúčtovanie dane,

c) poučíte fyzickú osobu – aby vyplnené Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdal vyplnené tlačivá miestne správcovi dane najneskôr do 04.2023.

 

Nadácia, po doručení údajov o poskytnutých príspevkov od Vás, ktoré je potrebné zaslať najneskôr do 31.12.2023 a darovaných peňazí, ktoré zasielajú daňové úrady, uzatvorí s Vami, ktorí ste sa do programu zapojili, Zmluvu o podpore zdravotnej starostlivosti. Podľa tejto zmluvy dostanete od nadácie peniaze poukázané jeho klientmi. (5% sumy ostáva nadácii na administratívne účely).

Príspevky, ktoré si uplatníte po termíne 31.12.2023 nebudú uznané.

Podmienkou je účelové použitie peňazí na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ich zdokladovanie.

Zdôrazňujeme skutočnosť, že ide o dary kde obdarovaní, ale aj nadácia musia preukázať splnenie účelovosti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nadácia je povinná preukázať audítorom a dohliadajúcim štátnym orgánom, že poukázané % dane použila na podporu zdravotnej starostlivosti a zdravotnej prevencie a tieto im nemohli byť preplatené zdravotnou poisťovňou. V prípade, že obdarovaný nebude vedieť splnenie účelu preukázať, poskytnutie daru nebude možné.

Preukázanie účelovosti P-2022 je potrebné poslať na nadáciu najneskôr do

31.11.2023, čo je i podmienkou na vyplatenie príspevkov k P-2023.

Veríme, že spoločne s Vami a Vašimi klientmi sa nám podarí čo najúspešnejšie zrealizovať náš zámer.

Na stiahnutie:

Informácie pre lekára P-2023

Postup pre pacientov P-2023

Potvrdenie o uhradení dane

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

Vyhlásenie o zaplatení dane