O NÁS

Poslanie a ciele nadácie

Hlavným poslaním nadácie je finančne a materiálne podporovať verejnoprospešné služby v oblasti zdravotnej prevencie. Cieľom nadácie je podporovať súťaže a kultúrne podujatia na získanie peňažných a nepeňažných prostriedkov určených na prevenciu zdravia. Nadácia podporuje projekty zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva o možnostiach predchádzania a včasného odhalenia chorobných zmien, finančne podporuje vzdelávacie a propagačné akcie pre obyvateľov zamerané na posilnenie záujmu o zdravie a zdravý životný štýl, o prevenciu civilizačných ochorení.

Nadácia plánuje naďalej pokračovať vo svojej činnosti formou otvorenej komunikácie, nakoľko je presvedčená, že formou osobnej komunikácie s ľuďmi sa darí oveľa viac prebudiť pocit zodpovednosti o svoje zdravie. Z tohto dôvodu sa nadácia rada podieľa na starostlivosti o ľudí postihnutých chronickými ochoreniami ako je napríklad cukrovka, vrodené krvácavé ochorenia, astma, vysoký krvný tlak, kde trvalou zmenou životného štýlu, účinnou každodennou rehabilitáciou, zmenou životných návykov je možné predísť progresii ochorenia, udržať jedinca vo fyzickej aktivite. Zároveň sa výrazne znížia náklady na liečbu a následnú starostlivosť v invalidite.

Nadáciu SANUS založila koncom roka 2002 Asociácia súkromných lekárov a MEDFIN družstvo.