Výročná správa 2010

Na stiahnutie:
Stiahnuť: vyrocna_sprava_nadacia_sanus_2010.pdf
Stiahnuť: priloha_vs_2010.pdf

Výročná správa za rok 2010

Obsah

1. Z historie nadácie
2. Ludia v Nadácii Sanus
3. Prehľad činností
4. Prehľad príjmov
5. Prehľad o darcoch a prijatých daroch
6. Prehľad o poskytnutých daroch a ich použití
7. Prehľad o celkových výdavkoch
8. Prehľad o činosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
9. Zmeny vykonané v nadačnej listine
10. Audítorská správa a ročná účtovná závierka

1. Z histórie nadácie

Nadáciu SANUS založila koncom roka 2002 Asociácia súkromných lekárov a spoločnosť Medfin. Nadácia finančne a materiálne podporuje súkromných lekárov, svojich členov a ich zdravotnícke zariadenia, najmä pri vykonávaní zdravotnej prevencie.

Nadácia získava prevažné peňažné dary od fyzických a právnických osôb prostredníctvom 2% dani z príjmu. V roku 2004 nadácia v spolupráci s firmou OLYMPUS SK a zamestnávateľmi zorganizovala pre ich zamestnancov úspešné semináre v oblasti prevencie nádorového ochorenia hrubého čreva konečníka.

V roku 2006 založila poradenské centrum pre ľudí s ochorením na cukrovku. Štúdie zamerané na vzdelávanie diabetikov dokazujú, že opakovaným a systematickým vzdelávaním sa znižuje počet chronických komplikácií cukrovky. Dlhodobo dobre kompenzovaný jedinec sa môže začleniť do bežného životného a pracovného procesu prakticky bez obmedzenia. Ukázalo sa, že vytvorenie poradenského centra na vzdelávanie ľudí s ochorením na cukrovku má v súčasnosti svoje veľké opodstatnenia, čo dokazuje i stále sa zvyšujúca návštevnosť ľudí, ktorí potrebujú so svojou chorobou viesť plnohodnotný život.

2. Ludia v Nadácii Sanus

Správna rada nadácie

predseda správnej radyČlenovia

Dozorná rada nadácie

Správca nadácie

Projektový manažer

PhDr. Hanová LujzaMUDr. Bajzík Lubor
MUDr. Francová Mária
MUDr. Kleinová Eva
MUDr. Lipták Dušan
MUDr. Mórová Eva, PhD.
MUDr. Ostróová Otília

MUDr. Miriam Šišuláková
Ing. Miroslava Langová
JUDr. Eva Cervenanská

Stella Dömötörová

Eva Szabóová

3. Prehľad činností za rok 2010

Ako aj v predchádzajúcich rokoch hlavnou činnosťou nadácie je práca programu Prevencia. Cieľom tohto programu je i naďalej získavať 2% podiel dane fyzických a právnických osôb pre rozvoj činnosti v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb na Slovensku. Príjmy v roku 2010 porovnaní s minulým rokom mierne poklesli. S týmto poklesom nadácia vzhľadom na vývoj ekonomickej situácie na Slovensku počítala. Napriek tomu sa však podarilo nadácii vyzbierať dostatok finančných prostriedkov, ktorými mohla pomôcť zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb, zabezpečiť dostatočné prístrojové a materiálové vybavenie do ambulancií, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovania zdravotnej a preventívnej starostlivosti na Slovensku a efektívne pokračovať vo svojej činnosti.

V roku 2010 nadácia naďalej pokračovala už v zabehnutej činnosti Poradenského centra pre diabetikov, ktoré založila už v roku 2006 v Bratislave. Jeho cieľom je informovať pacientov o novom prístupe v liečbe cukrovky na Slovensku. Centrum i v roku 2010 naďalej podporuje prácu ošetrujúcich odborníkov, poskytuje priestor pre osvojenie si správnych návykov pacienta v liečbe cukrovky. Hlavným zámerom výučbových centier je docieliť u ľudí s cukrovkou trvalú zmenu životného štýlu.

Opakovaným výchovným pôsobením odborného tímu pracujúceho v edukačných centrách sú pacienti vo svojom ochorení orientovanejší, v riešení zmien metabolického stavu istejší a samostatnejší .

Klienti majú možnosť navštevovať edukačné centrum v takých časových intervaloch, v akých im to vyhovuje. Poradenstvo sa realizuje prevažne formou individuálneho poradenstva, klienti majú takto príležitosť položiť svoje otázky, na ktoré pri ambulantných kontrolách nebol dostatočný časový priestor (opakované otázky, nácvik aplikačných pomôcok – inzulínové perá a správnej techniky používania glukomerov, dostáva dostatok informačného materiálu na preštudovanie).

Od diétnych sestier dostávajú klienti podrobné praktické rady prispôsobené k ich individuálnym potrebám a s prihliadaním na pridružené iné ochorenia. Tiež majú možnosť dostať vzorové jedálne lístky a dietetické rozpisy.

Narastá počet požiadaviek aj o skupinovú edukáciu formou prednášok, ktoré sú spojené s hromadným meraním glykémie prítomných. O takú formu prevencie nás požiadali obvodné daňové úrady, ústavy sociálnych služieb a niektoré základné školy.

V priestoroch poradenského centra organizujeme stretnutia ľudí s cukrovkou na vzájomnú výmenu skúseností pri koordinovaní špecializovaných sestier.

Zástupcovia nadácie sa v priebehu roka zúčastňovali na rôznych výstavách a konferenciách, kde propagovali činnosť poradenského centra a snažili sa získať sponzorov, ktorí by podporili jeho ďalšie aktivity. Z najdôležitejších spomenieme účasť na výstave Dia potravín Diabetologické dni celého Slovenska organizované v Martine, účasť na akcii Deň zdravia v nákupnom centre Avion-shopping park v Bratislave. Nadácia tiež stále aktívne spolupracuje s organizáciou Slovenského červeného kríža a so základnými organizáciami Zväzu diabetikov Slovenska.

4. Prehľad príjmov za rok 2010

Tržby pozostávajúce z príspevkov z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky od iných organizácií
Úroky z banky v hodnote
Spolu príjmy
361 331 EUR
2 660 EUR
471 EUR
364 462 EUR

5. Prehľad o darcoch a prijatých daroch v roku 2010

Finančné dary:
Darca
Abott Laboratories
Medtronic Slovakia
Čiastka daru v EUR
1 000 EUR
1 660 EUR
Nefinančné dary

Nadácia v roku 2010 neobdržala žiadne nefinančné dary

6. Prehľad o poskytnutých daroch a ich použití v roku 2010

Finančné dary

Nadácia v roku 2010 poskytla účelovo viazané finančné dary fyzickým a právnickym osobám vo výške 335 245 EUR na podporu podmienok skvalitňujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Podrobný rozpis je neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy.

Vecné dary

V roku 2010 neboli poskytnuté žiadne vecné dary.

7. Prehľad o celkových výdavkoch za rok 2010

Rozhodnutie správnej rady o výške rozpočtu na správu nadácie a jeho čerpaní za rok 2010
Náklady
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného úcelu nadácie
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu
Odmena manažerovi nadácie
Náhrady výdavkov podla Z.c.119/1992 Z.z.
Spolu
Rozpocet v EUR
0,00
2 300,00
13 900,00
3 050,00
2 550,00
900,00
22 700,00
Čerpanie v EUR 0,00
2 248,20
13 300,00
3 465,00
1 994,00
120,78
21 077,98

Nadácia v niektorých položkách prekročila rozpočet z nasledovných dôvodov :

Správcovi nadácie Správna rada nadácie odsúhlasila mimoriadnu odmenu vo výške 500,00 EUR za výkon činnosti.

Náklady na správu nadácie v EUR
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Náklady na spotrebu materiálu
Poštovné
Odborné a externé služby
Cestovné náklady
Mzdové náklady manažéra nadácie
Mzdové náklady zamestnancov Poradenského centra
Nájomné za prenájom priestorov
Telefonne a internetové poplatky
Dane a poplatky
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Náklady za správu celkom:
2 248,00
419,00
298,50
7 215,65
120,78
1 944,00
1 727,00
2 732,64
838,41
53,00
16,00
17 612,98
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie

V roku 2010 bola správcovi nadácie vyplatená odmena za výkon funkcie vo výške 3 465,00 EUR

Nadácia darovala v roku 2010 peňažné dary v celkovej hodnote 335 245,00 EUR.

8. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov

Nadácia v roku 2010 nevytvorila Nadačný fond.

9. Zmeny vykonané v Nadačnej listine

V roku 2010 neboli v Nadačnej listine vykonané žiadne zmeny.

10. Príloha: Audítorská správa a ročná účtovná závierka

Stiahnuť: priloha_vs_2010.pdf

Výročnú správu schválila Správna rada nadácie dňa 19.05.2011.

Stella Dömötörová
správca nadácie