Prevencia 2021

SANUS, nadácia preventívnej medicíny opäť i v roku 2021 spúšťa projekt PREVENCIA 2021, v ktorom majú členovia Asociácie súkromných lekárov SR možnosť získať % podielu zaplatenej dane od zamestnancov, fyzických a právnických osôb.

Program P-2021 môžu čerpať len členovia ASL SR, ktorí majú uhradené členské poplatky na rok 2021.

AKO POSTUPOVAŤ

Postup pre lekára
Poskytovateľ ZS/člen ASL SR pošle na nadáciu zoznam, v ktorom uvedie presnú poukázanú sumu a daňový úrad svojho darcu/darcov a v hlavičke zoznamu uvedie svoje údaje : Meno a sídlo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, IČO, DIČ a bankové spojenie.

 

Postup pre darcov, ktorí sami podávajú daňové priznanie
Požiadate svojich klientov/darcov, aby Vám do 30.9.2021 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý DÚ bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS. Poučíte daňovníka, že Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov je súčasťou daňového priznania, v ktorom je potrebné, aby daňovník vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne:
IČO: 31818587, Obchodné meno: SANUS, nadácia preventívnej medicíny, sídlo: ulica: Nevädzova, číslo 5, PSČ: 821 01, obec: Bratislava. Samozrejme v prvej kolónke daňovník vyplní príslušné % zo zaplatenej dane.

 

Postup pre darcov – zamestnancov, ktorým zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti spracuje zamestnávateľ
Požiadate ich, aby Vám do 30.9.2021 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý DÚ bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS. Odovzdáte im Vyhlásenie (pre ostatných si vzor prefotíte), Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti im vypracuje a potvrdí zamestnávateľ, ktorý mu robil ročné zúčtovanie dane. Poučíte fyzickú osobu – aby vyplnené Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdal vyplnené tlačivá miestne správcovi dane najneskôr do 30.04.2021

Nadácia, po doručení údajov o poskytnutých príspevkov od vPZS  najneskôr do 31.12.2021  a darovaných peňazí, ktoré zasielajú daňové úrady, uzatvorí s PZS  zmluvu o podpore zdravotnej starostlivosti. Podľa tejto zmluvy dostane PZS od nadácie finančné prostriedky poukázané jeho darcami. (5% sumy ostáva nadácii na administratívne účely).

Príspevky, ktoré si uplatní PZS po termíne 31.12.2021 nebudú uznané.
Podmienkou je účelové použitie peňazí na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ich zdokladovanie.

Nadácia upozorňuje, že ide o dary kde obdarovaní, ale aj nadácia musia preukázať splnenie účelovosti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nadácia je povinná preukázať audítorom a dohliadajúcim štátnym orgánom, že poukázané % dane použila na podporu zdravotnej starostlivosti a zdravotnej prevencie. V prípade, že obdarovaný nebude vedieť splnenie účelu preukázať,  poskytnutie daru nebude možné. Preukázanie účelovosti P-2020 je potrebné poslať na nadáciu najneskôr do 31.11.2021.

Na stiahnutie:

Informácia pre lekára 2021

Postup pre pacientov 2021

Vyhlásenie 2020

Potvrdenie o zaplatení dane