Prevencia 2018

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor

SANUS, nadácia preventívnej medicíny pripravila aj v roku 2018 program pod názvom PREVENCIA 2018, v ktorom majú členovia ASL SR možnosť získať % podielu zaplatenej dane od zamestnancov, fyzických a právnických osôb – vašich klientov, pre vaše zdravotnícke zariadenie.

Program P-2018 je výlučne pre členov ASL SR, ktorí majú uhradené členské poplatky na rok 2018.

Postup pre lekára

Obsah obálky:

– 1 ks identifikačnej kartičky – poukážok (každú kartičku označíte, poukážky daňovníci nedávajú potvrdzovať na daňovom úrade slúžia nadácii pre identifikáciu Vás a Vašich platieb z daňových úradov). Chýbajúce kartičky si môžete prefotiť,

Postup pri vypĺňaní kartičky

Názov spoločnosti/ lekára, ktorému sú určené prostriedky (nie meno darcu/ : prosím uviesť názov tak ako je uvedený v obchodnom registri spolu s adresou (je možné nahradiť pečiatkou) Meno poskytovateľa ZS : meno lekára, ktorý si uplatňuje finančné prostriedky.

Je treba uviesť aj IČO a DIČ.

Kartičky“ je možné nahradiť zoznamom, v ktorom budú uvedené potrebné náležitosti (Daňový úrad, na ktorý boli finančné prostriedky poukázané a poukázanú sumu), v hlavičke zoznamu bude uvedené meno poskytovateľa, ICO, DIC, sídlo a bankové spojenie.

– Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

– Postup pre vašich klientov – darcov ( odporúčame umiestniť na frekventovanom mieste – nástenka pred ambulanciou).

– Vyhlásenie o poukázaní podielu dane

Postup pre vašich klientov, ktorí sami podávajú daňové priznanie

a) odovzdáte im poukážku, na ktorú si doplníte do predtlačenej kolónky vaše IČO, príp. meno a adresu (pečiatku lekára), príp. požiadate, aby Vám do 15.8.2018 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS,

b) daňovník vypíše do poukážky sumu (príslušné %) zo zaplatenej dane a daňový úrad, na ktorý poslal svoje daňové priznanie a vyplnenú poukážku vráti do vašej ambulancie,

c) poučíte daňovníka, že Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov je súčasťou daňového priznania, v ktorom je potrebné, aby daňovník vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne: IČO: 31818587., Obchodné meno: SANUS, nadácia preventívnej medicíny, sídlo: ulica: Závadská, číslo 20, PSČ: 831 06, obec: Bratislava. Samozrejme v prvej kolónke daňovník vyplní príslušné % zo zaplatenej dane.

Postup pre vašich klientov- zamestnancov, ktorým zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti spracuje zamestnávateľ

a) odovzdáte im kartičku, príp. požiadate, aby Vám do 15.8.2018 oznámili výšku poukázanej sumy a na ktorý bola poukázaná a doplníte do zoznamu pre nadáciu SANUS

b) odovzdáte im Vyhlásenie (pre ostatných si vzor prefotíte), Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti im vypracuje a potvrdí zamestnávateľ, ktorý mu robil ročné zúčtovanie dane

c) poučíte fyzickú osobu – aby vyplnené Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane odovzdal vyplnené tlačivá miestne správcovi dane najneskôr do 30.04.2018.

Nadácia po doručení vyplnených poukážok d Vás najneskôr do 31.08.2018 a darovaných peňazí, ktoré zasielajú daňové úrady, uzatvorí s Vami, ktorí ste sa do programu zapojili Zmluvy o podpore zdravotnej starostlivosti. Podľa tejto zmluvy dostanete od nadácie peniaze poukázané jeho klientmi. (5% sumy ostáva nadácii na administratívne účely).

Podmienkou je účelové použitie peňazí na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Po skúsenostiach najmä z minulého roku, zdôrazňujeme skutočnosť, že ide o dary kde obdarovaní, ale aj nadácia musia preukázať splnenie účelovosti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nadácia je povinná preukázať audítorom a dohliadajúcim štátnym orgánom, že poukázané % dane použila na podporu zdravotnej starostlivosti a zdravotnej prevencie a tieto im nemohli byť preplatené zdravotnoupoisťovňou.Vprípade,žeobdarovanýnebudevedieťsplnenieúčelupreukázať, poskytnutie daru nebude možné. Preukázanie účelovosti P-2018 je potrebné najneskôr do 31.10.2019. Veríme, že spoločne s Vami a Vašimi klientmi sa nám podarí čo najúspešnejšie zrealizovať náš zámer. Želáme veľa úspechov.

Na stiahnutie:

Kartičky
Informácie pre lekára 2018
Postup pre pacientov 2018
Potvrdenie o zaplatení dane 2018
Vyhlásenie o poukázaní dane 2018